De laatste weken zijn er heel wat steunmaatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren en de koopkracht van de burgers te bevorderen. Dit ingevolge de zware economische impact van de CORONA crisis

Hiertoe werd de consumptiecheque, in het leven geroepen. Deze cheque maakt het mogelijk om werknemers een extra koopkracht van € 300 te schenken die kan uitgeven worden in horecazaken, sportclubs alsook voor een hele reeks culturele en vrijetijdsactiviteiten.

Voordeel voor de werknemer is dat deze cheque NIET wordt beschouwd als loon en wordt vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing mits er wordt voldaan aan de opgelegde voorwaarden.

Voor de werkgever is de consumptiecheque 100% aftrekbaar.

De werkgever kan de cheques toekennen aan elke werknemer of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel. Een individuele toekenning is niet toegelaten. De werkgever is niet verplicht om dit voordeel toe te kennen, tenzij een sectorale cao dit in de toekomst zou voorzien.

Deze cheque kan niet worden uitgereikt aan de zelfstandige bedrijfsleider.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • de consumptiecheque mag niet worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel;
  • de toekenning van de cheque wordt vastgelegd in een (sectorale of bedrijfs)-cao. Indien een bedrijfscao niet kan worden afgesloten wegens gebrek aan een vakbondsafvaardiging, dan mag de toekenning worden geregeld in een individuele overeenkomst. In dat geval mag het bedrag van de cheque niet hoger zijn dan het hoogste bedrag toegekend bij cao in dezelfde onderneming;
  • de cao of de individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de cheque, met een maximum van € 10 per consumptiecheque. De totaalwaarde van de cheque mag maximaal € 300 bedragen;
  • een consumptiecheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd en het totaalbedrag ervan moet op de individuele rekening worden vermeld.

Lokale besturen, de werkgever zelf, een andere onderneming tot een uitgever van gelijkaardige cheques kunnen en mogen de consumptiecheque uitgeven, mits de voorwaarden worden nageleefd.

De werkgever kan deze consumptiecheque uitgeven tot 31 december 2020. Deze blijft geldig tot 7 juni 2021. De geldigheidsdatum moet ook expliciet worden vermeld op de cheque.

Een wetsvoorstel voorziet dat:

  • de cheques ook mogen worden afgeleverd onder elektronische vorm;
  • ze ook mogen worden besteed in kleinhandelszaken die verplicht langer dan één maand gesloten zijn geweest en die voldoen aan de definitie van een microvennootschap.

Wij houden jullie verder op de hoogte van zodra deze aanvullingen definitief zijn.

Bron: K.B. van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 17 juli 2020.